+

Pliki Cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze.  pokaż więcej

Regulamin

REGULAMIN

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

www.RentCar4You.pl

I OBJAŚNIENIE POJĘĆ

ADRES ELEKTRONICZNY – system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

INFORMACJA HANDLOWA – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

FORMULARZ KONTAKTOWY- usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie Stronie Internetowej, dzięki któremu Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą, w szczególności poprzez złożenie zapytania.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona drogą elektroniczną, polegająca na automatycznym wysyłaniu do Usługobiorców Informacji Handlowych własnych usług, zamieszczonych na Stronie Internetowej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

SIEDZIBA – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.RentCar4You.pl

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.2));

ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

USŁUGODAWCA – Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1, NIP : 7831666403.

USŁUGOBIORCA – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną;


ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ – zasady korzystania ze strony internetowej www.RentCar4You.pl

Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą promuje swoje usługi za pośrednictwem Strony Internetowej dostępnej pod adresem www.RentCar4You.pl dokłada wszelkich starań aby Klienci czuli się komfortowo i profesjonalnie, a oferowane usługi przedstawione były w sposób przejrzysty i zrozumiały. Strona Internetowa działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości usług. Postanowienia zawarte w Zasadach Korzystania ze Strony Internetowej nie ograniczają praw przysługujących na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku powstania ewentualnej niezgodności postanowień Zasad Korzystania ze Strony Internetowej z przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


II USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej następujące

Usługi Elektroniczne:
1.Formularz Kontaktowy;

2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej oraz świadczenia usługi Newsletter, zawarte są na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zapytania poprzez Formularz Kontaktowy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania albo zaprzestania składania zapytania przez Usługobiorcę

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 10 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookies, Chrome w wersji 34 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookies, Firefox w wersji 28 z włączoną obsługą języka Javascript i Cookie, minimalna rozdzielczość ekranu 480×800 pikseli.

6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@rentcar4you.pl , pisemnie na adres: Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1, bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@rentcar4you.pl, pisemnie na adres: Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1, bądź za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

9. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku, gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Zasady Korzystania ze Strony Internetowej, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

13. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu konsumentem stosownego oświadczenia w dowolnej formie.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Zasad Korzystania ze Strony Internetowej z znaczących przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – jedynie w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszych Zasad Korzystania ze Strony Internetowej.

2. Zmiana treści niniejszych Zasad Korzystania ze Strony Internetowej może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcę, nie będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Usługodawcą w następujący sposób:

1. telefonicznie: 518 446 228 w dni robocze od poniedziałku do niedzieli w godiznach 9:00-18:00.

2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@RentCar4You.pl , bądź pisemnie na adres:

3. pisemnie na adres: Piotr Kukawka, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, z siedzibą w Poznaniu 61-403 przy ul.Bytomskiej 1/1

5. Nazwa Strony Internetowej oraz wszelkie materiały na niej się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela strony jest zabronione.